SzukajSzukajoznámeníZawiadomienieMojeMojeKoszykKoszyk 0
Gotuj z nami Sklep Premium O nas Kontakt

I.  POSTANOWIENIA PODSTAWOWE

 1. W niniejszych warunkach korzystania z usług z użytkownikiem końcowym są zawarte prawa i obowiązki z jednej strony Państwa jako użytkownika końcowego, a z drugiej strony nas jako zarządzającego w przypadku korzystania z portalu klienta, który jest dostępny na stronie internetowej https://jemyzdrowo.eu/ i odpowiadającej aplikacji Jemy zdrowo, która jest dostępna dla systemu operacyjnego Android i iOS.

 2. Przez Portal klienta rozumiemy również wirtualną przestrzeń do realizacji ustalonych funkcjonalności. Pod pojęciem Aplikacja rozumiemy program komputerowy w postaci aplikacji mobilnej, która służy do tego samego celu, aplikacja jest dostępna na platformach Google Play albo App Store na podstawie warunków w nich określonych. 

 3. Jeżeli mowa o użytkownikach albo o Państwu, rozumiemy tym Państwa osobę jako osobę fizyczną, jednak tylko w znaczeniu konsumenta w rozumieniu obowiązującej regulacji prawnej.  

 4. Jeżeli mowa o zarządzającym albo o nas, rozumiemy tym naszą spółkę VERDON CAPITE s.r.o., IČ 03497054 (REGON), z siedzibą pod adresem Bělehradská 858/23, 120 00 Praha, zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym w Sądzie Miejskim w Pradze pod numerem akt C 232448.

 5. Korzystaniem z portalu klienta albo aplikacji rozumiemy ich aktywne używanie na podstawie Państwa wcześniejszej rejestracji, po dokonaniu rejestracji jesteśmy zobowiązani udzielić Państwu niewyłącznej i terytorialnie nieograniczonej licencji do korzystania z portalu klienta albo aplikacji, Państwu natomiast powstaje obowiązek używania portalu klienta albo aplikacji zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania z usług. 

 6. Konto użytkownika to własny interfejs użytkownika dostępny w niepublicznej części portalu klienta albo aplikacji. Konto użytkownika jest takie same tak do portalu klienta, jak i do aplikacji.  

 7. Ze względu na zarządzanie portalem klienta i aplikacją, a równocześnie w odniesieniu do związanych z nimi rodzajami towarów, które oferujemy i można je zamówić, dysponujemy w tym celu wszelkimi wymaganymi przesłankami ustawowymi. Szczególnie w zakresie wykorzystywanych dzieł chronionych prawem autorskim nasze prawo do ich przetwarzania na potrzeby realizacji funkci portalu klienta i aplikacji nie jest niczym ograniczone. 

 8. Wszystkie teksty, grafiki, ilustracje, zdjęcia, filmy wideo i inne materiały towarzyszące są dziełami chronionymi prawem autorskim w rozumieniu obowiązującej regulacji prawnej, do których wykonujemy prawa autorskie w niezbędnym zakresie. Jakiekolwiek wykorzystywanie dzieł chronionych prawem autorskim z Państwa strony, które nie będzie zgodne z prawem lub naszą poprzednią umową, stanowi naruszenie praw autorskich i będzie skutkować odpowiedzialnością prawną.

 9. Te warunki korzystania z usług stanowią integralną część treści umowy o korzystaniu z portalu klienta lub aplikacji, która zostaje zawarta z chwilą Państwa rejestracji. Rejestrując się, zostają przez Państwa zaakceptowane niniejsze warunki korzystania z usług w formie, która jest aktualna w dniu Państwa rejestracji.

II. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Po zarejestrowaniu się w portalu klienta lub w aplikacji osoba zarejestrowana ma prawo do korzystania z tego portalu klienta albo aplikacji i prawo dostępu do własnego konta użytkownika. Konto użytkownika jest w pełni zsynchronizowane między portalem klienta i aplikacją.

 2. W momencie rejestracji osoba, która się rejestruje, musi mieć ukończone 13 lat. W przeciwnym razie wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.

 3. Rejestracją rozumiemy wprowadzenie swoich danych identyfikacyjnych do formularza rejestracyjnego w środowisku portalu klienta albo aplikacji i wysłanie wypełnionego formularza.

 4. Poszczególne w ten sposób podane dane są przetwarzane jako dane osobowe, a to zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, która jest dostępna TUTAJ. W związku z tym podczas rejestracji obowiązuje podawanie prawidłowych, prawdziwych i zupełnych danych; ponadto powstaje też obowiązek do zaktualizowania danych, jeżeli one się zmieniły, wprowadzając wszystkie istotne zmiany.

 5. Dostęp do własnego konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem, które są niezbędne do uzyskania dostępu do niego, żeby informacje te spełniały swój cel, konieczne jest zachowanie ich poufności.

 6. Należy pamiętać o tym, że Państwo nie są upoważnieni udzielić zezwolenia do korzystania ze swego konta użytkownika osobom trzecim. Jednakże jest dozwolone korzystanie z większej ilości kont użytkownika.

 7. Możliwość rejestracji i obecność przycisku „Zarejestrować się“ jest z naszej strony propozycją zawarcia umowy o korzystaniu z portalu klienta lub aplikacji. Po zapoznaniu się z niniejszymi warunkami korzystania z usług i naszymi Informacjami o przetwarzaniu danych osobowych, potwierdzają Państwo poprzez kliknięcie na przycisk „Zarejestrować się”, że zgadzają się z nimi i akceptują naszą propozycję zawarcia umowy o korzystaniu z usług bez zastrzeżeń. Po Państwa rejestracji umowa staje się ważna. Ponadto wyrażają Państwo zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość podczas zawierania umowy o korzystaniu z usług, z zastrzeżeniem, że koszty, które ponoszą Państwo korzystając ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem tej umowy (koszty połączenia internetowego) ponosi konsument.

 8. Rejestracja możliwa jest również za pomocą swgo profilu w serwisie społecznościowym Facebook lub profilu w usługach Apple (dostępne tylko w aplikacji). W takim przypadku art. II.7. niniejszych warunków korzystania z usług zostanie zastosowany w podobny sposób, pod warunkiem, że rejestracja na podstawie tego profilu w pełni zgadza się z regułami i warunkami spółek Facebook i Apple.

 9. Trzeba pamiętać o tym, że możemy anulować Państwa konto użytkownika, przede wszystkim jeżeli nie będzie ono używane dłużej niż 24 miesiące lub w wypadku, kiedy zostaną naruszone Państwa obowiązki podczas korzystania z portalu klienta lub aplikacji. W przypadku takiego anulowania użytkownik traci dostęp do całej zawartości konta użytkownika oraz możliwość korzystania z portalu klienta lub aplikacji za pośrednictwem tego konta użytkownika. Podobnie w przypadku usunięcia konta użytkownika nie przysługuje Państwu żadna rekompensata ani odszkodowanie za poniesione szkody, które poniosiłaby nasza spółka.

 10. Konto użytkownika może nie być dostępne przez cały czas. W związku z koniecznością utrzymania naszego zaplecza sprzętu komputerowego i oprogramowania, jak również ze względu na bezpieczeństwo i stabilność portalu klienta albo aplikacji mamy prawo tymczasowo powstrzymać, zmienić lub uniemożliwić dostęp do portalu klienta lub aplikacji (lub dowolnej ich części) w dowolnym momencie i z jakiegokolwiek powodu. Jednak nawet w tym przypadku nie przysługuje Państwu prawo do jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania za poniesione szkody, które poniosiłaby nasza spółka.

 11. Do używania portalu klienta albo aplikacji, jak również do zawarcia umowy o korzytaniu z usług nie można sobie rościć prawo. Prosimy wziąść pod uwagę, że mamy prawo nie zezwolić na Państwa rejestrację, ewentualnie też odstąpić od umowy o korzystaniu z usług albo ograniczyć Państwa dostęp do portalu klienta lub aplikacji, a to według warunków określonych poniżej.

III. WARUNKI SUBSKRYPCJI I PŁATNOŚCI

 1. Klient ma prawo do bezpłatnego korzystania z portalu klienta albo aplikacji na podstawie bezpłatnej licencji. Następujące funkcjonalności są dostępne bezodpłatnie:

  • zapisanie przepisu (informacja publicznie niedostąpna),
  • napisanie notatki (informacja publicznie niedostąpna),
  • napisanie oceny (informacja publicznie dostąpna).
 2. Z niektórych funkcjonalności można jednak korzystać dopiero w wersji Premium, dopiero po ich udostępnieniu na podstawie aneksu do umowy o korzystaniu z usług, którego przedmiotem jest Państwa obowiązek opłacenia subskrypcji i obowiązek naszej strony umożliwić Państwu dostęp do poniższych funkcjonalności: 

  • dostęp do przepisów ze wszystkich drukowanych książek kucharskich, 
  • gotowanie z lodówki / ze spiżarni,
  • ulubione przepisy dostępne w trybie offline,
  • wyłączenie wyświetlania reklam.
 3. Informacje o subskrypcji dla wersji Premium oraz sposobach jej płatności są dostępne w portalu klienta i w aplikacji. Podana wysokość abonamentu jest ostateczna, włącznie z podatkami i opłatami. 

 4. Dodatkowo każdej formie subskrypcji towarzyszy okres próbny w zakresie według wersji subskrypcji i dostępnych informacji w portalu klienta lub w aplikacji, okres ten umożliwia Państwu wypróbowanie poszczególnych funkcjonalności wersji Premium, po okresie próbnym niezwłocznie rozpoczyna się abonament.

 5. Możliwość korzystania z wersji Premium oraz obecność przycisku „Wypróbuj i subskrybuj Premium” jest z naszej strony propozycją do zawarcia aneksu do umowy o korzystaniu z usług. Po zaznajomieniu się z niniejszymi warunkami korzystania z usług i naszymi Informacjami o przetwarzaniu danych osobowych potwierdzają Państwo, klikając na przycisk „Wypróbuj i subskrybuj Premium”, że Państwo zgadzają się z nimi i akceptują naszą propozycję zawarcia aneksu do umowy o korzystaniu z usług bez żadnych zastrzeżeń. Art. II.7. niniejszych warunków korzystania z usług obowiązuje podobnie, z zastrzeżeniem, że na podstawie tego aneksu udzielamy Państwu niewyłącznego terytorialnie nieograniczonego uprawnienia licencyjnego (ograniczonego czasowo na czas trwania subskrypcji) do korzystania z zawartości portalu klienta i aplikacji w wersji Premium.

 6. Płatność subskrypcji odbywa się cyklicznie na zasadzie regularnych wpłat zgodnie z podaną kwotą abonamentu obciążając wprowadzoną przez Państwa kartę płatniczą. W przypadku portalu klienta abonament jest opłacany wykorzystując usługi bramki płatności ComGate, która zapewnia technologię do bezpiecznego przetwarzania płatności online. Zasada płatności cyklicznych jest niezbędna do funkcjonowania mechanizmu abonamentowego, a w szczególności ułatwia jego opłacanie za dany okres. Zasada płatności cyklicznych jest używana przez cały okres trwania umowy o korzystaniu z usług, czy też aneksu do tej umowy o korzystaniu z usług. Dalsze informacje na temat zasad płatności cyklicznych są dostępne TUTAJ. W przypadku aplikacji subskrypcja dokonywana jest w całości za pośrednictwem usług Google Play lub App Store zgodnie z ich warunkami.

 7. Ze względu na działnie bramki płatności nie mamy dostępu do danych o Państwa kartach płatniczych, w związku z tym dane te nie przetwarzamy w żaden sposób

 8. W przypadku braku zapłaty lub niemożliwości dokonania płatności, a także w przypadku daremnego upływu okresu próbnego w rozumieniu art. III.4. niniejszych warunków korzystania z usług, jesteśmy upoważnieni do ograniczenia działania portalu klienta lub aplikacji w stosunku do Państwa w zakresie, w jakim funkcjonowanie portalu klienta lub aplikacji jest uwarunkowane opłaceniem abonamentu.

 9. W przypadku błędu technicznego albo pomyłki w wysokości abonamentu jesteśmy upoważnieni do skorygowania wysokość abonamentu i poinformowaniu Państwa o tym kroku bez zbędnej zwłoki zaraz po wykryciu błędu.

IV. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Z portalu klienta albo aplikacji można korzystać wyłącznie na podstawie prawidłowej rejestracji, dla własnych celów pozabiznesowych i zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania z usług, ewentualnie z instrukcjami lub wymaganiami z naszej strony, jak również zgodnie z ogólnie obowiązującą regulacją prawną, przede wszystki z zakresu prawa własności intelektualnej.  

 2. Państwo, jako użytkownicy nie są upoważnieni przede wszystkim do:

  • w jakikolwiek sposób kopiowiania, rozpowszechniania, wyodrębniania części portalu klienta lub aplikacji,
  • tworzenia dzieł pochodnych,
  • tłumaczenia lub reprodukowania kod źródłowego, nazwy albo oznaczania autora i wykonawcy majątkowych praw autorkich,
  • przenoszenia albo udostępniania prawa do używania portalu klienta lub aplikacji,
  • udostępniana osobom trzecim prawa udzielonego Państwu w ramach licencji do korzystania z portalu klienta lub aplikacji (udzielania podlicencji),
  • w jakikolwiek sposób odsprzedawania, licencjonowania, wynajmowania lub użyczania dostępu do portalu klienta lub aplikacji albo do ich części,
  • zmieniunia na kod źródłowy portalu klienta albo aplikacji i/albo w innym sposób podejmowania próby uzyskania ich kodu źródłowego poza zakresem ustalonym ustawą,
  • w jakikolwiek sposób maszynowo wykorzystywania bazy danych związaną z portálem klienta albo aplikacją,
  • działania w związku z portalem klienta lub aplikacją z naruszeniem obowiązującej regulacji prawnej, dobrych obyczajów, porządkiem publicznym oraz ograniczania wykonywanie praw osób trzecich, to znaczy przede wszystkim:
   • do oceny, komentarzy albo w innym miejscu w środowisku portalu klienta lub aplikacji pisania, umieszczania albo wkładania obraźliwych, wulgarnych albo innych kontrowersyjnych treści. 
 3. Każde postępowanie sprzeczne z art. IV.2. niniejszych warunków korzystania z usług podlega przez nas filtrowaniu. Ze względu na brak możliwości systematycznej kontroli treść jest filtrowana dopiero po uprzednim zgłoszeniu na adres e-mail czesc@jemyzdrowo.eu.

 4. Przeciwnie, jako użytkownicy są Państwo zobowiązani przede wszystkim do:

  • powstrzymania się od dokonywania jakichkolwiek dekompilacji, modyfikacji, przetwarzania lub innych zmian w portalu klienta lub aplikacji albo w ich częściach lub bazach danych w nich zawartych lub wykorzystywanych, te zasady trzeba dotrzymywać również wtedy, kiedy chodzi o usunięcie usterek,
  • powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które wykorzystywałyby portal klienta lub aplikację do tworzenia pochodnych aplikacji lub dzieł służących do użytku albo dystrybucji jakiejkolwiek stronie trzeciej, tak całości, jak i poszczególnych części, jako oddzielnych produktów albo komponentów.
 5. Wszelkie dane wprowadzone przez Państwa do bazy danych portalu klienta lub aplikacji stanowią część naszej bazy danych bez żadnych praw do samej bazy danych z Państwa strony. Zawierając umowę o korzystanie z usług, udzielają nam Państwo nieograniczone upoważnienie do korzystania i zgodę na ingerencję do danych i treści, które zostały nam przez Państwa przekazane, do celów obsługi portalu klienta, aplikacji, analiz i statystyk (w szczególności do tłumaczenia maszynowego Państwa tekstów dla obcojęzycznych wersji portalu klienta i aplikacji lub do obsługi Państwa komentarzy).

V. NAŠA ODPOVEDNOSŤ A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Wszelkie prawa do portalu klinta albo aplikacji są zastrzeżone dla nas.

 2. Nie udzielamy żadnych gwarancji do portalu klienta lub aplikacji (tak w zakresie jakości, dostępności, jak również w zakresie stabilności i funkcjonowania podczas synchronizacji między portalem klienta i aplikacją). Portal klienta i aplikacja są Państwu przekazane w stanie „w jakim się znajdują“. Podobnie, nie możemy być odpowiedzialni za funkcjonowanie portalu klienta lub aplikacji w połączeniu ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, według Państwa wyboru, ani za wydajność, wyczyny lub wyniki, których można osiągnąć korzystając z portalu klienta lub aplikacji, zwłaszcza jeśli portal klienta lub aplikacja są używane niezgodnie z niniejszymi warunkami korzystania z usług.

 3. W żaden sposób nie odpowiadamy za treść lub dane dostępne na Państwa koncie użytkownika, a szczególnie nie ponosimy odpowiedzialności za działania użytkowników naruszające art. IV.2. niniejszych warunki korzystania z usług. Nie jesteśmy w stanie regularnie sprawdzać treści, jednak po zgłoszeniu na adres e-mail czesc@jemyzdrowo.eu nieodpowiednie treści zablokujemy.

 4. Jednakże ponadto dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez nas za pośrednictwem portalu klienta lub aplikacji nie miały żadnych wad i odpowiadamy za takie wady (i tylko za nie) w maksymalnym możliwym zakresie, oprócz przypadków, kiedy o takich wadach Państwo wiedzieli z wyprzedzeniem (na przykład jeżeli wcześniej zostali Państwo przes nas o tym powiadomieni) lub jeżeli sami spowodowaliście tę wadę.

 5. Od umowy o korzystaniu z usług można odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia, jednakże w tym miejscu Państwa informujemy, że usługą świadczoną przez nas jest dostarczanie treści cyfrowych, co do których obowiązuje, że od umowy o ich dostarczaniu nie można odstąpić, jeżeli treści te nie zostały dostarczone na trwałym nośniku i zostały dostarczone z wyrażeniem Państwa zgody przed upływem terminu możliwym do odstąpienia od umowy. W związku z tym, jeżeli Państwo poprzez zawarcie umowy o korzystaniu z usług wyrażają zgodę na dostęp do portalu klienta lub aplikacji, tym aktem tracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy, gdyż poprzez wyrażenie zgody tracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy; niniejszym należycie Państwa o tym informujeme.

 6. W przypadku ostąpienia od umowy o korzystaniu z usług nasze obowiązki zostają anulowane od początku. 

 7. Ostąpienie od umowy można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail czesc@jemyzdrowo.eu. Subskrypcję w aplikacji trzeba jednak anulować za pośrednictwem usługi Google Play albo App Store zgodnie z ich warunkami, łącznie z ewentualnymi refundacjami.

 8. W przypadku opłacenia abonamentu niestety w związku z Państwa odstąpieniem od umowy nie możemy zwrócić Państwu środków finansowych w wysokości już pobranych kwot. W związku z Państwa odstąpieniem od umowy zostanie abonament anulowany, a ewentualne dalsze kwoty pieniężne nie zostaną pobrane.

 9. My możemy odstąpić od umowy o korzystaniu z usług, jeżeli z powodu błędu technicznego została pokazana ewidentnie błędna wysokość kwoty abonamentu, licencje z przyczyn obiektywnych nie mogą być dostarczone na pierwotnych warunkach lub wykonanie usługi staje się obiektywnie niemożliwe lub niezgodne z prawem.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu pozasądowego rozwiązania sporu można skontaktować się z Czeską Inspeksją Handlową (Česká obchodní inspekce) z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów. Więcej informacji można znaleźć pod adresem internetowym https://adr.coi.cz/

 2. Platforma internetowa do rozwiązywania sporów online jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Wszystkie stosunki prawne i ewentualne spory prawne, które powstaną na podstawie umowy o korzystaniu z portalu klienta albo aplikacji, a w związku z tym między nami jako stronami umowy, podlegają prawu Republiki Czeskiej i zostaną rozwiązywane w przypadku braku postępowania według art. VI. niniejszych warunków korzystania z usług miejscowo i rzeczowo odpowiednimi sądami Republiki Czeskiej biorąc pod uwagę ograniczenia odpowiednich zagranicznych porządków prawnych w zależności od Państwa miejsca zamieszkania. 

 2. Umowa o korzystaniu z usług zawierana jest przede wszystkim w języku czeskim. Poszczególne dostępne wersje językowe umowy mają jedynie charakter informacyjny. Dlatego w przypadku sporu dotyczącego interpretacji terminów decyduje interpretacja zgodnie z językiem czeskim; to samo dotyczy niniejszych warunków korzystania z usług.

 3. W stosunku do Państwa nie obowiązują nas żadne kodeksy postępowania, które są dla nas wiążące lub których dobrowolnie przestrzegamy.

 4. Brzmienie warunków korzystania z usług możemy zmieniać albo uzupełniać, jednak nie ma to wpływu na prawa i obowiązki, które powstały w okresie obowiązującego poprzedniego brzmienia niniejszych warunków korzystania z usług.

 5. Niniejsze warunki korzystania z usług wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2021 i w całości zastępują wszystkie dotychczas obowiązujące ustalenia, które obowiązywały wcześniej.